021-86129008 031-32650888

مهدی داوودی

مهدی داوودی رئیس هیئت مدیره Instagram Linkedin Twitter هلدینگ سرمایه گذاری مهدفام سپاهان از فروردین ماه سال 1382 و به پشتوانه ی دانش و تجربیات

ادامه مطلب »