021-86129008 031-32650888

پروژه مسکونی صدف نمک آبرود

پروژه مسکونی صدف

پروژه مسکونی صدف

موقعیت ساختمان: شهرک توریستی نمک آبرود متراژ واحدها:100 متر تا 140 متر مربع با چشم انداز کوه و جنگل نمک آبرود

پروژه مسکونی صدف نمک آبرود